Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Otwarte nabory partnerów


Otwarte nabory partnerów

Zgodnie z art. 33 a ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza się otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącego działalność w Polsce, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Otwarty nabór partnera do projektu w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 (ogłoszenie zamieszczone w dniu 26.03.2020 r.)

Z uwagi na pytania napływające od potencjalnych kandydatów na partnera, dokonano w dniu 21.04.2020 modyfikacji treści zapytania ofertowego.

Protokół postępowania w zakresie wyboru partnera |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |