Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Projekty partnerskie


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, dzięki opracowaniu modelowych programów i ram jakości staży i praktyk dla uczniów w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Wdrożenie produktów projektu bezpośrednio wpłynie na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, zostało ustanowiony Główny Instytut Górnictwa.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych"

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności polskiego sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rad ds. Kompetencji działającej na terenie całej Polski w okresie realizacji projektu, tj. do końca sierpnia 2022 roku i min. 12 m-cy po jego zakończeniu oraz opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych. Rezultatem projektu będzie utworzona i funkcjonująca Rada kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, została ustanowiona Syntea Spółka Akcyjna.” |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |