A A+ A++

Otwarte nabory partnerów

Zgodnie z art. 33 a ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza się otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącego działalność w Polsce, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Otwarty nabór partnera do projektu w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 (ogłoszenie zamieszczone w dniu 26.03.2020 r.)

Z uwagi na pytania napływające od potencjalnych kandydatów na partnera, dokonano w dniu 21.04.2020 modyfikacji treści zapytania ofertowego.

Protokół postępowania w zakresie wyboru partnera

Liczba odwiedzin: 263

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie