A A+ A++

Ważne dokumenty

Powszechnie obowiązujące akty prawne

Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej (Dz. U. z 1945 r. Nr 21, poz. 118)
Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej (Dz. U. z 1946 r. Nr 13, poz. 91)
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach (Dz. U. z 2006 r. Nr. 208, poz. 1538)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 742, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.)

Wewnątrzuczelniane akty prawne

Statut
Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Śląskiej
    Zmiana do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Śląskiej

Studia oraz świadczenia dla studentów i doktorantów:
Regulamin studiów
Zmiana do Regulaminu studiów
Zmiana do Regulaminu studiów
Zmiana do Regulaminu studiów
Zmiana do Regulaminu studiów
Zmiana do Regulaminu studiów
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej
   Zmiana do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej

Rekrutacja:
Zasady i harmonogram rekrutacji
Zarządzenie nr 96/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 441)
Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 363)
Rok akademicki 2023/2024
Uchwała nr 37/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 584)
Uchwała nr 5/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 63)
Uchwała nr 11/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 238)
Uchwała nr 31/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 486)
Rok akademicki 2024/2025
Uchwała nr 35/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 670)
Laureaci i finaliści olimpiad
Obwieszczenie nr 4/2023 Rektora politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 117)
Uchwała nr 12/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na  Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 239)
Uchwała nr 35/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”​ (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 671)
Uchwała 41/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028”​ (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 796)

Odpłatność za studia i usługi edukacyjne:
Uchwała nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 84)
Zarządzenie nr 134/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 309)
Zarządzenie nr 122/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 605)
Rok akademicki 2023/2024
Zarządzenie nr 85/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 475)
Zarządzenie nr 91/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się roku akademickim 2023/2024 ​(Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 527)
Rok akademicki 2022/2023
Zarządzenie nr 99/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 444)
Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2023 r. poz. 4)
Rok akademicki 2021/2022
Zarządzenie nr 76/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 367)

Potwierdzanie efektów uczenia się:
Pismo okólne nr 2/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu kierunków objętych na Politechnice Śląskiej procedurą potwierdzenia efektów uczenia się (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 25)
Zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 901)

Cudzoziemcy:
Zarządzenie nr 122/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 256)

Studia doktoranckie, szkoły doktorskie:
Regulamin studiów doktoranckichuchwała Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich
Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej
   Zmiana do Regulaminu Wspólnej Szkoły Doktorskiej
Uchwała nr 62/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024 (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 1151)
Zarządzenie nr 60/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej pod nazwą
„Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 132)

Uchwała nr 40/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 129)
Uchwała nr 10/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 49)”
Uchwała nr 8/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 64)

Stopnie naukowe:
Regulaminy ważne od 1 października 2023 roku
Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora
Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora habilitowanego
Regulaminy ważne do 30 września 2023 roku
Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora
    Zmiana Regulaminu w zakresie nadania stopnia doktora
Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora habilitowanego
Opłaty za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego
Zarządzenie nr 206/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie rozpraw doktorskich zawierających informacje prawnie chronione (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 988)
Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą​ (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 334)
Zarządzenie nr 264/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą​ (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 1046)

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia:
Regulamin studiów podyplomowych
Zmiana do Regulaminu studiów podyplomowych
Regulamin kursów dokształcających
Regulamin szkoleń

Organizacja Uczelni:
Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2022/2023 (stan  na dzień 19 września 2023 roku)

Liczba odwiedzin: 4110

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie